Ord og uttrykk

Hva betyr alle forkortelsene og uttrykkene?

BRA  = Bruksareal, Angir hvor mange kvm som kan utnyttes i boligen. Den angir plass hvor takhøyde er over 1,9 m

P-ROM = primær rom (stue, kjøkken, bad, gang, loftstue, soverom etc.-

Gesimshøyde: Gesimshøyde er høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Hvor taket er forsynt med et tak oppbygg eller parapet som stikker mer enn 0,3 m opp over takflaten, regnes høyden til toppen av takoppbygget/parapetet. Gesimshøyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Reguleringsplan: En reguleringsplan er en detaljplan som regulerer utnytting av grunn og bebyggelse i bestemte områder av kommunen. Arbeidet med en reguleringsplan blir gjort kjent i tre faser av prosessen: oppstart av reguleringsplaner, reguleringsplaner til høring og vedtatte reguleringsplaner.  Plan- og bygningsloven deler reguleringsplan i to kategorier; områderegulering og detaljregulering.

Utnyttelsesgrad: I reguleringsplanen eventuelt kommuneplanen står det oppgitt hvor mye du har lov til å bygge på din tomt. Veldig ofte er dette beregnet som % bebygd areal (BYA)

Universell utforming: Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.  En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for alle andre.

Tinglysning: er en offentlig registrering av en avtale mellom to parter om rettigheter og forpliktelser som angår fast eiendom. Alle rettsstiftelser som går ut på å stifte, forandre, overdra, behefte, anerkjenne eller oppheve en rett som har til gjenstand en fast eiendom kan tinglyses, jf. tinglysingsloven § 12.

Offentlige omkostninger: utgifter som staten pålegger eks uavhengig kontroll, oppmåling, kommunale gebyrer etc.

Dokumentavgift: Avgiftsplikt til staten som inntrer ved tinglysing av et dokument.

U-verdi: U-verdi eller varmegjennomgangskoeffisient er et mål som brukes i bygningsindustrien for å angi en bygningsdels varmeisolerende evne.

 

#Mundus #Tips #råd #FerdigHus #BRA #BRuksAreal #P-ROM #Gesimshøyde  #Reguleringsplan

#UniversellUtforming #Utnyttelsesgrad #Tinglysning #OffentligeOmkostninger

#Dokumentavgift #U-verdi